profile image

About UX/CX Wunderman Thompson Prague

Vítejte na blogu speciálního týmu, který poskytuje speciální služby na zákaznické zážitky: výzkum, design, testování, konzultace a CX Fit Score. Kontakt: jan.ambroz@wundermanthompson.com Více o naší agentuře: www.wundermanthompson.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store