Spouštíme novou službu CX Fit Score pro firmy, které se nebojí podívat pravdě do očí

Jak jste silní v CX — pohled za firmu celkově a za konkrétní tým

Co to je CX Fit Score 360°?

Ukázku na 16 nejdůležitějších otázkách si můžete vyzkoušet hned a zdarma na www.cxfitscore.cz. Jednoduchý report dostanete e-mailem.

Co zjistíte díky CX Fit Score 360°?

Pro koho to je

Proč by vás to mělo zajímat

Jak vypadá report

Srovnání CX připravenosti v týmech a kanálech
Vývoj v CX a meziroční srovnání
Jak zlepšovat Customer Experience v organizaci
Dashboard na řízení CX

--

--

--

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UX/CX Wunderman Thompson Prague

UX/CX Wunderman Thompson Prague

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

More from Medium

Representation in Cinema Casting

The Best vs. The Rest or The Perfect vs. The Good?

DeepMotion Collaborates with Qualcomm Technologies, Inc. on Demo for Snapdragon Tech Summit 2021

NDC Oslo 2021 — Summary