Spouštíme novou službu CX Fit Score pro firmy, které se nebojí podívat pravdě do očí

Jak jste silní v CX — pohled za firmu celkově a za konkrétní tým

Co to je CX Fit Score 360°?

Ukázku na 16 nejdůležitějších otázkách si můžete vyzkoušet hned a zdarma na www.cxfitscore.cz. Jednoduchý report dostanete e-mailem.

Co zjistíte díky CX Fit Score 360°?

  • Jak jste připraveni na CX
  • Jak dobře znáte zákazníky
  • Jestli se chováte prozákaznicky
  • Jestli máte v pořádku nástroje, data a procesy
  • Jak jste na tom s firemní kulturou a leadershipem
  • Srovnání CX mezi týmy (např. marketing, obchod, produkt, IT…)
  • Srovnání CX kanálů (např. pobočky, web, social, e-maily…)
  • Silné a slabé stránky
  • Srovnání s konkurencí v oboru
  • Konkrétní kroky s prioritami ke zlepšení CX

Pro koho to je

Proč by vás to mělo zajímat

Jak vypadá report

Srovnání CX připravenosti v týmech a kanálech
Vývoj v CX a meziroční srovnání
Jak zlepšovat Customer Experience v organizaci
Dashboard na řízení CX

--

--

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store