Tajné přísady Customer Experience, které se podceňují

Na to nejdůležitější se zapomíná

  • Spokojenost zaměstnanců — jak se asi frustrovaní zaměstnanci budou chovat k vašim zákazníkům?
  • Spokojenost dodavatelů — budou se demotivovaní dodavatelé snažit připravit vám nebo vašim zákazníkům nejlepší zážitky?
  • Propojení týmů a kanálů — jsou vaše týmy (a firemní kanály) izolované v „odděleních“ a jdou jejich cíle a KPI proti sobě, nebo se čile potkávají, sdílejí data a transparentně spolupracují?
  • Firemní kultura a leadership — vědí lidé u vás ve firmě, co dělají a proč to dělají? Táhnou za jeden provaz? Mohou kdykoli přijít s nápadem a inovací, vidí výsledky své práce, dostávají zpětnou vazbu a jsou oceňováni za nadstandardní výsledky?
CX FIT SCORE — index připravenosti firem na CX

--

--

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store