Tajné přísady Customer Experience, které se podceňují

Na to nejdůležitější se zapomíná

CX FIT SCORE — index připravenosti firem na CX

--

--

--

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UX/CX Wunderman Thompson Prague

UX/CX Wunderman Thompson Prague

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

More from Medium

The Upside of Nitty-Gritty CX Truths!

CAT Medium Dozer D5Doug Fabick’s Product Reviews

How to use Online Bulletin Boards (OBBs) in your market research

Some words about Brand Promise